Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

Ως Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) έχουν οριστεί οι ενεργειακές πηγές, οι οποίες υπάρχουν σε αφθονία στο φυσικό περιβάλλον. Οι ΑΠΕ πρακτικά είναι ανεξάντλητες, η χρήση τους δεν ρυπαίνει το περιβάλλον ενώ η αξιοποίησή τους περιορίζεται μόνον από την ανάπτυξη αξιόπιστων και οικονομικά αποδεκτών τεχνολογιών που θα έχουν σαν σκοπό την δέσμευση του δυναμικού τους.

Το τεχνικό μας γραφείο αναλαμβάνει την υλοποίηση εφαρμογών ΑΠΕ που αφορούν το πεδίο της ηλιοθερμίας, δηλαδή τα ηλιακά συστήματα για την κάλυψη των αναγκών σε θέρμανση και ζεστό νερό χρήσης, καθώς και τα φωτοβολταϊκά συστήματα είτε πρόκειται για αυτόνομο σύστημα είτε για σύστημα κάλυψης των ιδίων αναγκών (net metering).

 

Με τον όρο ηλιοθερμία εννοούμε την διαδικασία κατά την οποία η ενέργεια του ήλιου μετατρέπεται σε θερμότητα μέσω των ηλιακών συλλεκτών. Η ηλιακή ενέργεια στην Ελλάδα, λόγω του εύκρατου κλίματός της, είναι διαθέσιμη δωρεάν κάθε μέρα, έτοιμη να καλύψει τις καθημερινές ενεργειακές ανάγκες σε θέρμανση και ζεστό νερό χρήσης κάθε κατοικίας ή επαγγελματικής εγκατάστασης.
Μερικά από τα πλεονεκτήματα ενός ηλιοθερμικού συστήματος• Υψηλή απόδοση
• Πολύ χαμηλό κόστος λειτουργίας και συντήρησης
• Δυνατότητα συνεργασίας με το υπάρχον σύστημα θέρμανσης ή με αντλία θερμότητας
• Μικρές επεμβάσεις σε υφιστάμενα κτίρια
• Γρήγορη απόσβεση της επένδυσης

Ένα ηλιοθερμικό σύστημα αποτελείται από:

• Ηλιακούς συλλέκτες: Ανάλογα με τη χρήση μπορούμε να επιλέξουμε ηλιακούς συλλέκτες επίπεδης επιφάνειας, συλλέκτες κενού ή πλαστικούς.
• Δοχείο αποθήκευσης: Στα δοχεία αποθηκεύεται ζεστό νερό το οποίο μπορούμε να αξιοποιήσουμε όταν δεν έχουμε ηλιοφάνεια. Το δοχείο μπορεί να είναι είτε για ζεστό νερό χρήσης, είτε για υποβοήθηση της θέρμανσης είτε και συνδυασμός των δύο.
• Σύστημα ελέγχου: Για τον έλεγχο της θερμοκρασίας στο δοχείο αποθήκευσης και ανάλογα με τις συνθήκες που επικρατούν, επιλέγει αν θα λειτουργήσει ο κυκλοφορητής των ηλιακών ή η βοηθητική θέρμανση. Επίσης διασφαλίζει την διατήρηση της θερμοκρασίας του νερού στα επιθυμητά επίπεδα.
• Υδραυλικό κιτ ηλιακών: Περιλαμβάνει κυκλοφορητή, θερμόμετρο, παροχόμετρο, βάνες, βαλβίδα ασφαλείας, μανόμετρο, βάνα πλήρωσης και βάνα εκκένωσης.
• Υδραυλικά εξαρτήματα: Δοχείο διαστολής ηλιακού κυκλώματος, σετ σύνδεσης ηλιακού.
• Θερμικός φορέας για ηλιακά: Μίγμα προπυλενογλυκόλης για αντιπαγετική προστασία του νερού που κυκλοφορεί στα ηλιακά.
• Βάση στήριξης: Κατάλληλες για δώμα αλλά και για κεραμοσκεπή.

Η λειτουργία του συστήματος ηλιοθερμίας στηρίζεται στην εκμετάλλευση της θερμικής ενέργειας που παράγεται από τους ηλιακούς συλλέκτες. Έτσι θερμαίνεται το ζεστό νερό χρήσης και το νερό που κυκλοφορεί στο σύστημα θέρμανσης. Το ζεστό νερό που συλλέγεται οδηγείται στα δοχεία αποθήκευσης όπου διατηρείται σε σταθερή θερμοκρασία. Στα περισσότερα συστήματα η κυκλοφορία του ρευστού γίνεται με φυσική ροή (θερμοσιφωνική ροή), ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις το ρευστό κυκλοφορεί μεταξύ του συλλέκτη και του δοχείου νερού μέσω αντλίας. Κατά προτεραιότητα καλύπτονται οι ανάγκες σε ζεστό νερό χρήσης κι αν υπάρχει περίσσεια ενέργειας, ζεσταίνεται και το νερό θέρμανσης του κτιρίου, αλλιώς μπαίνει σε λειτουργία το συμβατικό σύστημα θέρμανσης.
Τα ηλιοθερμικά συστήματα μπορούν να συνδυαστούν με οποιαδήποτε συμβατική πηγή ενέργειας (καυστήρες πετρελαίου ή φυσικού αερίου) ή ανανεώσιμη πηγή ενέργειας (καυστήρες βιομάζας, αντλίες θερμότητας), ενώ ενσωματώνονται και σε υφιστάμενο σύστημα, αρκεί να υπάρχει διαθέσιμος χώρος για την εγκατάσταση των συλλεκτών και των δοχείων αποθήκευσης ζεστού νερού.

Τα ενεργητικά ηλιακά θερμικά συστήματα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για θέρμανση νερού χρήσης, θέρμανση και ψύξη χώρων στον οικιακό τομέα, για βιομηχανικές διεργασίες (παραγωγή ατμού, ηλιακή ψύξη), για τηλεθέρμανση, για θέρμανση του νερού σε πισίνες, για αφαλάτωση καθώς και για διάφορες αγροτικές εφαρμογές. Η πιο απλή και διαδεδομένη μορφή των θερμικών ηλιακών συστημάτων είναι οι γνωστοί σε όλους μας ηλιακοί θερμοσίφωνες.

Τα αυτόνομα φωτοβολταϊκά συστήματα χρησιμοποιούνται για την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών ενός μικρού κτιρίου το οποίο δεν ανήκει στο δίκτυο ηλεκτροδότησης της Δ.Ε.Η. Τα αυτόνομα φωτοβολταϊκά συστήματα παράγουν ηλεκτρική ενέργεια κατά τη διάρκεια της ημέρας, η οποία διατίθεται για την άμεση κάλυψη των αναγκών του κτιρίου και η περίσσεια της οποίας αποθηκεύεται σε ηλεκτρικούς συσσωρευτές (μπαταρίες). Από τις μπαταρίες λαμβάνεται η απαιτούμενη ενέργεια του κτιρίου κατά τη διάρκεια της νύχτας ή κατά τις ημέρες με περιορισμένη ηλιοφάνεια.
Επίσης, μια αυτόνομη φωτοβολταϊκή εγκατάσταση μπορεί να περιλαμβάνει μια γεννήτρια πετρελαίου η οποία συνδέεται παράλληλα στο σύστημα για την εξασφάλιση αδιάλειπτης παροχής ενέργειας υπό όλες τις καιρικές συνθήκες.
Τα αυτόνομα φωτοβολταϊκά συστήματα υλοποιούνται σε περιπτώσεις όπου η σύνδεση με το ηλεκτρικό δίκτυο της Δ.Ε.Η. είναι ανέφικτη ή κρίνεται ασύμφορη, καθώς και στις περιπτώσεις όπου οι ιδιοκτήτες των κτιρίων διέπονται από υψηλή οικολογική συνείδηση.
Διαδικασία υλοποίησης
Η διαδικασία υλοποίησης και παράδοσης «με το κλειδί στο χέρι» περιλαμβάνει τα παρακάτω βήματα:
1. Αυτοψία του διαθέσιμου χώρου εγκατάστασης.
2. Καταγραφή των καταναλώσεων & ενεργειακών απαιτήσεων.
3. Τεχνική μελέτη & σχεδιασμός του συστήματος για την κάλυψη των αναγκών σε οποιεσδήποτε περιβαλλοντικές συνθήκες.
4. Υλοποίηση της εγκατάστασης.
Εργαλεία σχεδίασης
Μετά την αυτοψία του χώρου εγκατάστασης ακολουθεί η σχεδίαση από σχεδιαστικό λογισμικό. Η σχεδίαση αυτή θα αναδείξει το μέγεθος της φωτοβολταϊκής μονάδας που θα εγκατασταθεί στο υπό εξέταση κτίριο. Στη συνέχεια ακολουθεί η ενεργειακή μελέτη από εξειδικευμένο λογισμικό, μέσω του οποίου γίνεται γνωστή η ενεργειακή απολαβή που θα έχει η μελλοντική επένδυση. Η προσομοίωση του σταθμού γίνεται ακόμα πιο ρεαλιστική με αυτά τα προγράμματα συμπεριλαμβάνοντας και πιθανά φαινόμενα σκιάσεων. Η σχεδίαση με την χρήση αυτών των εργαλείων γίνεται για να αποφύγουμε τα προβλήματα σκίασης και να προκριθεί η καλύτερη για τον πελάτη τεχνική λύση.

Ο συμψηφισμός παραγόμενης-καταναλισκόμενης ενέργειας (γνωστός με τον όρο net-metering) αποτελεί ένα από τα εργαλεία προώθησης της αυτοπαραγωγής και ιδιοκατανάλωσης με ΑΠΕ και εφαρμόζεται σε διάφορες χώρες, κυρίως για εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών. Το net-metering επιτρέπει στον καταναλωτή να καλύψει ένα σημαντικό μέρος των ιδιοκαταναλώσεών του, ενώ παράλληλα του δίνει τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσει το δίκτυο για έμμεση αποθήκευση της πράσινης ενέργειας.
Ο όρος “net” προκύπτει από το γεγονός ότι η χρέωση/πίστωση του καταναλωτή αφορά στη διαφορά μεταξύ καταναλισκόμενης και παραγόμενης ενέργειας σε μία ορισμένη χρονική περίοδο. Η περίοδος αυτή είναι συνήθως ο εκάστοτε κύκλος καταμέτρησης και τιμολόγησης της καταναλισκόμενης ενέργειας, δηλαδή πρακτικά ανά τετράμηνο. Αν υπάρχει περίσσεια ενέργειας, αυτή συνήθως δεν χάνεται για τον καταναλωτή αλλά πιστώνεται λογιστικά για μια ορισμένη χρονική περίοδο (συνήθως ένα χρόνο αλλά υπάρχουν και περιπτώσεις που η λογιστική πίστωση γίνεται για 36-48 μήνες) οπότε και γίνεται η τελική εκκαθάριση.
Πρακτικά, η εφαρμογή του net-metering δίνει την δυνατότητα στον καταναλωτή (πλέον θα τον συμφέρει) να αυξήσει την κατανάλωση ρεύματος προκειμένου να καλύψει κι άλλες ανάγκες του, όπως την θέρμανση και την ψύξη. Για παράδειγμα, θα μπορεί να αντικαταστήσει τον παλιό λέβητα πετρελαίου με μια αντλία θερμότητας με την οποία θα εξασφαλίζει τη θέρμανση και τη ψύξη της κατοικίας με ουσιαστικά μηδενικό κόστος, από τη στιγμή που με το κατάλληλο σύστημα αυτοπαραγωγής η καταναλισκόμενη ηλεκτρική ενέργεια θα συμψηφίζεται με την παραγόμενη ενέργεια από τα φωτοβολταϊκά. Με άλλα λόγια, μπορεί κανείς να εκμηδενίσει τόσο τον λογαριασμό της ΔΕΗ, όσο και το κόστος θέρμανσης του σπιτιού του.
Η εφαρμογή του net-metering δεν περιορίζεται σε εγκαταστάσεις επί κτιρίων αλλά αφορά γενικά τις “εγκαταστάσεις του αυτοπαραγωγού” (δηλαδή το σύστημα μπορεί να εγκατασταθεί και επί εδάφους).
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την τεχνολογία του net-metering και του συνδυασμού της με αντλία θερμότητας επικοινωνήστε με το Τεχνικό γραφείο InTeREn.