Ενεργειακές επιθεωρήσεις - Έκδοση Π.Ε.Α.

Το τεχνικό μας γραφείο αναλαμβάνει ενεργειακές επιθεωρήσεις κτιρίων και την έκδοση πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης, τα οποία είναι πλέον απαραίτητα για κάθε αγοραπωλησία ή ενοικίαση ακινήτου.
Ενεργειακή επιθεώρηση είναι η διαδικασία εκτίμησης των πραγματικών καταναλώσεων ενέργειας σε ένα ενεργειακό σύστημα, των παραγόντων που τις επηρεάζουν καθώς και των δυνατοτήτων εξοικονόμησης ενέργειας. Με τη διενέργεια μιας ενεργειακής επιθεώρησης σχηματίζεται σαφής εικόνα για την κατάσταση στην οποία βρίσκεται το κτίριο από ενεργειακής άποψης και προτείνονται συγκεκριμένα μέτρα, από την υλοποίηση των οποίων θα προκύψει σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας και αντίστοιχο οικονομικό όφελος.
Το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης ισχύει για δέκα χρόνια και αφορά

 Όλα τα νέα κτίρια, συνολικής επιφάνειας άνω των 50 τ.μ.
 Τα υφιστάμενα κτίρια που υπόκεινται σε ριζική ανακαίνιση (εφόσον η ανακαίνιση υπερβαίνει το 25% της συνολικής αξίας του κτιρίου ή υπερβαίνει το 25% του κτιριακού κελύφους)
 Τα υφιστάμενα κτίρια επιφάνειας άνω των 50 τ.μ. ή τμήματα αυτών όταν πωλούνται ή εκμισθώνονται
 Όλα τα κτίρια του δημόσιου & ευρύτερου δημόσιου τομέα

Εάν στο κτίριο γίνει ριζική ανακαίνιση ή προσθήκη σε έκταση που επηρεάζει την ενεργειακή απόδοσή του, η ισχύς του πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης κτιρίου λήγει κατά το χρόνο ολοκλήρωσης της ανακαίνισης ή της προσθήκης.
Η απαίτηση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης στην περίπτωση αγοραπωλησίας και ενοικίασης τίθεται σε εφαρμογή από 9 Ιανουαρίου 2011.
Το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τα αποτελέσματα της αξιολόγησης του ενεργειακού επιθεωρητή και συστάσεις για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου, ώστε οι καταναλωτές να είναι σε θέση να συγκρίνουν και να αξιολογήσουν την πραγματική τους κατανάλωση και τις τυχόν δυνατότητες βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης. Η έκδοση του πιστοποιητικού είναι υποχρεωτική.
Διαδικασία έκδοσης πιστοποιητικού:
 Συλλογή όλων των απαραίτητων στοιχείων όπως κάτοψη χώρου, συμβόλαιο ακινήτου, στέλεχος οικοδομικής άδειας, πληροφορίες από τον ιδιοκτήτη.
 Επί τόπου αυτοψία στο ακίνητο και καταγραφή όλων των απαραίτητων στοιχείων.
 Μεταφορά δεδομένων σε ειδικό λογισμικό και εκτέλεση ενεργειακής ανάλυσης για την ενεργειακή κατάταξη του κτιρίου.
 Προτάσεις για ενεργειακή αναβάθμιση και μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας που θα μπορούσαν να κατατάξουν το ακίνητο σε υψηλότερη ενεργειακή κατηγορία

Το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης είναι απαραίτητο και για την υποβολή φακέλου για υπαγωγή στο πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον».