Τακτοποίηση αυθαιρέτων - Βεβαιώσεις

Το τεχνικό μας γραφείο αναλαμβάνει να διεκπεραιώσει υποθέσεις που αφορούν την τακτοποίηση αυθαιρέτων. Ο Νόμος 4014/11 που δημοσιεύτηκε στις 21/9/2011 και έληξε στις 31/5/2013 επειδή κρίθηκε αντισυνταγματικός από το Συμβούλιο της Επικρατείας και ο οποίος αντικαταστάθηκε με τον Νόμο 4178/2013 που δημοσιεύτηκε στις 08/08/2013, αφορά στην τακτοποίηση αυθαιρέτων κατασκευών. Ως αυθαίρετα νοούνται όλα τα κτίσματα, που έχουν κτιστεί χωρίς οικοδομική άδεια ή – παρά την ύπαρξη οικοδομικής άδειας – έχουν υπερβάσεις δόμησης, κάλυψης ή ύψους, έχουν αλλάξει αυθαίρετα χρήση, έχουν καλύψει τον ακάλυπτο χώρο ή έχουν άλλες μικρές πολεοδομικές παραβάσεις. Σημαντική προϋπόθεσή για την ένταξη του ακίνητου σας στη ρύθμιση είναι να έχει ολοκληρωθεί ο φέρων οργανισμός του μέχρι την 28/07/2011 και να μη βρίσκεται εντός προστατευόμενης περιοχής.

Με την τακτοποίηση του αυθαιρέτου σας θα έχετε τα παρακάτω οφέλη:
 Για όλα τα ρυθμιζόμενα αυθαίρετα για 30 χρόνια δεν θα επιβάλλονται πρόστιμα ανέγερσης, διατήρησης ή άλλες κυρώσεις κατεδάφισης.
 Θα μπορείτε να μεταβιβάσετε το ακίνητο, να το δωρίσετε στα παιδιά σας, να το καταθέσετε ως υποθήκη ή προσημείωση υποθήκης για να πάρετε δάνειο
 Θα μπορείτε να συνδεθείτε με τα δίκτυα κοινής ωφέλειας (ΔΕΗ)
 Θα μπορούν να γίνονται επισκευαστικές εργασίες αρκεί να μην αυξάνουν τον κτιριακό όγκο του αυθαίρετου κτίσματος.

Διαδικασία και προθεσμίες για τακτοποίηση αυθαιρέτων:
Αναθέτετε την διαδικασία της τακτοποίησης αυθαιρέτων σε μηχανικό της επιλογής σας που έχει πρόσβαση στο ηλεκτρονικό σύστημα του ΤΕΕ.
Ο μηχανικός πραγματοποιεί:
 Αυτοψία
 Αποτύπωση χώρου
 Τοπογραφικό διάγραμμα, εάν και εφόσον χρειάζεται
 Μακροσκοπικό έλεγχο στατικής επάρκειας του κτιρίου με καταγραφή πιθανών βλαβών και προτάσεων για ενίσχυση του φέροντος οργανισμού
Στη συνέχεια συμπληρώνει το τυποποιημένο ηλεκτρονικό έντυπο της αίτησης και το καταχωρεί στο ηλεκτρονικό σύστημα. Καταβάλλετε παράβολο σε τραπεζικό ίδρυμα της επιλογής σας. Ολοκληρώνονται οι απαιτούμενες μελέτες και όλα τα στοιχεία υποβάλλονται από τον μηχανικό ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος του ΤΕΕ. Ακολουθεί ο τελικός υπολογισμός του προστίμου και ο αυτόματος επαναπροσδιορισμός του ποσού των δόσεων από το σύστημα. Πέρα από τις δόσεις μπορεί να καταβληθεί εντός εξαμήνου και ολόκληρο το πόσο του προστίμου όπου γίνεται έκπτωση 20% επί του όλου ποσού ενώ σε περίπτωση που καταβληθεί το 30% του προστίμου έχετε έκπτωση 10%.
http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=855&language=el-GR

Βεβαίωση μηχανικού (βεβαίωση νομιμότητας)

Από την έναρξη της ισχύος του Ν. 4014/11 και στη συνέχεια του Ν.4178/13 για τη ρύθμιση αυθαιρέτων, κάθε πράξη μεταβίβασης ή σύσταση εμπράγματος δικαιώματος πρέπει υποχρεωτικά να συμπληρώνεται από βεβαίωση μηχανικού, που να βεβαιώνει ότι στο ακίνητο δεν έχουν εκτελεστεί αυθαίρετες κατασκευές ή δεν έχουν εγκατασταθεί αυθαίρετες χρήσεις.
Το τεχνικό μας γραφείο αναλαμβάνει την έκδοση της παραπάνω βεβαίωσης κατόπιν αυτοψίας του ακινήτου, ελέγχου τίτλων και συμβολαίων και στη συνέχεια καταχώρηση των δεδομένων στο ηλεκτρονικό σύστημα του ΤΕΕ για την έκδοση του απαραίτητου πιστοποιητικού νομιμότητας εφόσον δεν υπάρχουν πολεοδομικές παραβάσεις.

Ο νόμος 4178/2013 πήρε παράταση για ένα χρόνο και λήγει στις 08/02/2016.