ΠΡΙΝ ΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ

Αναλαμβάνουμε τις εξής εργασίες:

– προετοιμασία φακέλου για την άδεια λειτουργίας του φαρμακείου

– σχεδιασμός χώρου

– σχεδιασμός επίπλων

– μελέτη πυροπροστασίας

– μελέτη φωτισμού

– επίβλεψη εργασιών

ΜΕΤΑ ΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ