Εγκατάσταση αυτοματισμών μηχανοστασίου για την ολοκληρωμένη ενεργειακή αναβάθμιση σχολικού κτιρίου Γενικού Λυκείου Γυμνασίου στην Προσοτσάνη Δράμας.
Οι ανάγκες θέρμανσης του σχολικού συγκροτήματος καλύπτονταν από το κεντρικό σύστημα θέρμανσης με 2 λέβητες-καυστήρες πετρελαίου με ονομαστικά στοιχεία 581kW και 350kW αντίστοιχα.  Με την ολοκληρωμένη ενεργειακή διαχείριση και αναβάθμιση του Γενικού Λυκείου Γυμνασίου στην Προσοτσάνη Δράμας το κτίριο τροφοδοτείται πλέον από έναν λέβητα-καυστήρα 350kW.

Εργασίες εγκατάστασης και δυνατότητες συστήματος

  • Προγραμματισμός, παραμετροποίηση εγκατάστασης
  • Καλωδίωση, πινακοποίηση και θέση σε λειτουργία της εγκατάστασης.
  • Ρύθμιση της θερμοκρασίας του νερού προσαγωγής ώστε η θερμοκρασία των εσωτερικών χώρων να είναι η επιθυμητή. Τα δεδομένα που λαμβάνονται υπόψη για το τελικό αποτέλεσμα είναι η εξωτερική θερμοκρασία, η θερμοκρασία του λέβητα, η θερμοκρασία των χώρων.
  • Έλεγχος θερμοκρασίας λέβητα.
  • Προστασία λέβητα
  • Δυνατότητα και παρακολούθηση της σωστής λειτουργίας της εγκατάστασης, μηνύματα βλαβών, καταγραφή δεδομένων για αξιολόγηση και έλεγχο, γραφικές παραστάσεις και συγκρίσεις τιμών.
  • Δυνατότητα μελλοντικής τοποθέτησης και δεύτερης συμπληρωματικής πηγής θέρμανσης.
  • Ενσωματατωμένη επικοινωνία μέσω δικτύου KNX.